Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Woont of werkt u in Dijk en Waard? Dan hoort de raad graag hoe u ergens over denkt. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u meepraten en eventueel invloed hebben op wat de raad besluit.


Spreek mee of spreek in bij de Politieke Avond
De Politieke Avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.


Zo werkt het

  • Op de agenda van Tafel De Binding en Tafel Parelhof ziet u bij de onderwerpen staan of het om beeldvorming of oordeelsvorming gaat.
  • Wil de raad nog een beeld vormen over een onderwerp? Meer informatie verzamelen over een onderwerp? Dan heet dit beeldvorming. U kunt dan meespreken. Tijdens de Politieke Avond zit u dan echt aan tafel en 'spreekt u mee'.
  • Wil de raad vooral in gesprek met elkaar over een onderwerpen en standpunten delen? Dan heet dit oordeelsvorming. U kunt dan inspreken. Tijdens de Politieke Avond krijgt u dan 5 minuten om iets te zeggen. Raadsleden kunnen u daarna nog vragen stellen.

Zet iets op de agenda van de raad
Staat een onderwerp niet op de agenda? Maar vindt u het wel belangrijk? Dan kan u dit ook delen met de raad. Ziet u bijvoorbeeld iets dat anders kan? Heeft u een idee waar meer mensen iets aan hebben? Of maakt u zich zorgen over iets? Geef het door aan de griffie.


Kijk en luister mee via de livestream
U bent welkom tijdens de Politieke Avond en raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.


Volg de gemeenteraad op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Een fractievertegenwoordiger ondersteunt de raadsleden van een partij. Zij gaan naar bijeenkomsten en kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan gesprekstafels tijdens een politieke avond.

Staat er een onderwerp op de agenda waar u iets over wilt zeggen? Of wilt u juist iets op de agenda zetten van de raad? Laat dit dan weten.

  • Stuur een mail naar griffie@dijkenwaard.nl.
  • Of bel 072 575 55 55 en vraag naar de griffie. 
  • Staat het op de agenda? Doe dit dan uiterlijk een dag voor de vergadering.
  • Staat het nog niet op de agenda? Dan verzamelen we een aantal punten. En nodigen we u na een tijdje uit om uw verhaal te komen vertellen aan de raad.