Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

dinsdag 5 maart 2024

20:00 - 22:45
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Kees Tesselaar
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 5 maart vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 29 februari vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:05
 3. 3
  Vaststellen agenda - 20:10
 4. 4
  Bespreekstukken - 20:15
 5. 4.1

  Het plan voor de revitalisering van het Vrone-complex in Sint Pancras is in het voorjaar van 2023 opnieuw doorgerekend. Hieruit bleek dat de kosten met € 2,7 miljoen zijn toegenomen en een aanvullende dekking nodig is van € 2,6 miljoen. Het college heeft hier de raad over geïnformeerd en de afgelopen maanden laten onderzoeken welke alternatieven c.q. financiële optimalisaties mogelijk zijn in het project. Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om de benodigde aanvullende dekking voor het huidige project te verkleinen.


  Tijdens deze beeldvormende bijeenkomst wordt de raad meegenomen in dit proces. De heer Victor Eiff van bureau KokxdeVoogd verzorgd een presentatie. Op 26 maart 2024 ligt het raadsvoorstel ter oordeelsvorming bij de raad voor, waarna besluitvorming geagendeerd staat op 2 april 2024.


  Gelet op het bedrijfseconomisch belang voor de gemeente heeft het college op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding op een aantal documenten opgelegd. Het betreffen ramingen van bouw- en inrichtingskosten. Deze werkzaamheden dienen aanbesteed te worden en daarom vertrouwelijk te worden behandeld. Indien de raad deze wil bespreken, gebeurt dat achter gesloten deuren.

  Voorgesteld besluit

  De tafel van 26 maart 2024 wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunten:
  1. Aanvullend op het kredietbesluit d.d. 24 maart 2021 een bedrag van €2.010.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het complex van SV Vrone, waarmee het totale uitvoeringskrediet uitkomt op €5.339.000
  2. De totale uitvoeringskrediet van €5.339.000 als volgt te dekken:
  a. Bijdrage SV Vrone €250.000
  b. Subsidie SPUK €652.000
  c. Het restant krediet van €4.437.000 te activeren met een bijhorende jaarlijkse kapitaallast van circa €111.000 ten laste van de Reserve Kapitaallasten
  3. De onder beslispunt 2c genoemde Reserve Kapitaallasten te voeden met een bedrag van €4.437.000 afkomstig uit:
  a. Programma Stedelijk Water en Riolering €308.000
  b. Reserve NBK 2 (B002) €512.000 (cf. raadsbesluit 24 maart 2021)
  c. Reserve Bouwgrondexploitatie (B064) €2.088.000 op basis van de inzet van het verwachte resultaat van de GREX SV Vrone
  d. Algemene Reserve (A001) €1.529.000
  4. Winstnemingen uit de GREX SV Vrone te zijner tijd via een resultaatbestemming te doteren aan de reserve Bouwgrondexploitatie (B064)
  5. De financiële consequenties van besluitpunten 1 t/m 4 uit te werken en te verwerken in de kadernota 2025
  6. Het college opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar de inpassing van een nieuw schoolgebouw voor IKC het Baken aan de noordoostzijde van het projectgebied Vrone in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden en de raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren

 6. 4.2

  De gemeenteraad wordt voorgesteld het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen. De beide documenten geven een beeld van wat er nodig is aan uitbreiding en vernieuwing van onderwijsgebouwen en binnensportaccommodaties omdat de gemeente groeit en we samen met scholen en sportverenigingen ambities hebben voor een hoge kwaliteit van accommodaties. De binnensportaccommodaties worden gebruikt door zowel de scholen als de sportverenigingen.


  Op 6 februari 2024 is dit raadsvoorstel beeldvormend aan de politieke tafel besproken.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten: 
  1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard (IHP) vast te stellen als richtinggevend beleidskader. 
  2. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs een masterplan voortgezet onderwijs op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs. 
  3. Het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen.
  4. Het college opdracht te geven om samen met de binnensportverenigingen (SV Vrone, HV Vrone, Tennisvereniging Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan op te stellen voor de binnensport en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties. 
  5. De som aan nieuwe uitgaven van € 47.270.000,- die voortvloeien uit fase 1 (2024-2027) van het IHP als volgt te dekken: 
  A. De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025; 
  B. De eenmalige kosten voor de pilots groene schoolpleinen (€ 100.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025); 
  C. De eenmalige kosten voor huisvestingsonderzoeken (€ 150.000.-) mee te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024; 
  D. De kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.680.000,- die voortvloeien uit fase 1 van het IHP, te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs. 
  6. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 een bedrag van € 1,4 miljoen vanuit de algemene reserve te doteren aan de reserve huisvesting primair onderwijs ter dekking van beslispunt 5D. 
  7. De middelen die vrijkomen bij het afstoten van bestaande onderwijslocaties en de niet in de begroting ingerekende opbrengsten uit het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs

 7. 4.3

  Voorafgaan aan de oordeelsvorming wordt de raad in de gelegenheid gesteld om beeldvormende vragen te stellen over de nota Grondbeleid, aangezien daar op 8 februari geen gelegenheid voor was.

 8. 4.4

  Het grondbeleid helpt de gemeente Dijk en Waard om haar beleid, visie en ambities waar te maken en daarmee maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het grondbeleid is een middel om de ambities en doelen te realiseren. Het gaat daarbij over de ambities en doelen op het gebied van onder andere wonen, economie, bereikbaarheid, leefbaarheid, energietransitie en duurzaamheid. Gezien de ambities en opgaven voor de gemeente Dijk en Waard is gekozen voor een dynamisch grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente voor elke situatie een afweging maakt welke houding en rol zij wil aannemen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De Nota grondbeleid Dijk en Waard vast te stellen. 
  2. Het college te mandateren onder voorwaarden strategische verwervingen te verrichten tot een bedrag van € 2,5 miljoen per transactie.

 9. 5
  Hamerstukken - 22:45
 10. 5.1

  De gemeente Dijk en Waard heeft een perceel en bijbehorende opstallen gelegen aan de Bovenweg 74, te Sint Pancras aangekocht. Door de aankoop verstevigt de gemeente haar grondpositie rondom basisschool Het Baken.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunten: 
  1. Het bedrag van € 365.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het perceel en bijbehorende opstallen gelegen aan de Bovenweg 74, te Sint Pancras; 
  2. De kapitaallasten ad € 1.800 per jaar op te nemen in de Programmabegroting 2025. De kapitaallasten bestaan alleen uit toe te rekenen rente van nu 0,50%.

 11. 6
  Sluiting - 22:45